ALGEMENE VOORWAARDEN

§ 1 TOEPASSINGSGEBIED, ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE BESTELLER, WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van Versgalerij André BVBA, eigendom van firma André Van den Buys, Kapellensteenweg 363, 2920 Kalmthout, ondernemingsnummer BE 0469 187 020 (hierna ook te noemen 'wij').

2. Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.

3. Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent of wanneer U, na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de website www.versgalerij.be. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, op te zeggen.

§ 2 CONTRACTOPZEGGING; NIET-BINDENDE INFORMATIE, AFGIFTEHOEVEELHEDEN EN -RESTRICTIES

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De afbeeldingen van vers vlees zijn genomen van een welbepaald individueel dier. Het spreekt vanzelf dat het vlees van andere individuele dieren iets kan afwijken van de getoonde afbeelding. Dit beschouwen we als absoluut normaal.

2. Een geldig koopcontract tussen Versgalerij André en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door Versgalerij André als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door Versgalerij André beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Versgalerij André kan deze offerte aannemen door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Versgalerij André op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling.

3. Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in Antwerpen (België) en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

4. De inhoud van deze website, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.

§ 3 INFORMATIE OVER HET WETTELIJKE HERROEPINGSRECHT VOOR GEBRUIKERS.

U heeft het recht om uw bestelling te annuleren de dag voor de geplande leverdatum. Aangezien we werken met bederfbare goederen nemen we geen bestellingen terug die conform reeds geleverd zijn.

§ 4 VERZENDING; BEZORGINGSVOORWAARDEN; VOORBEHOUD VAN EIGENDOMSRECHT; OVERDRACHTSRISICO.

1. Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 100% van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

2. Wij bezorgen in Kalmthout, Essen, Stabroek, Hoevenen, Putte en Kapellen. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd. Deze zal een code bevatten die slechts éénmalig door de begunstigde kan gebruikt worden. Versgalerij André is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van deze code door derde personen. De begunstigde van deze code dient er dus discreet mee om te gaan en derden niet de mogelijkheid bieden deze code te vernemen.

3. Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount , of bij Uw bestelling op onze website als bezorgadres heeft opgegeven.

4. U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.

5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren. De verantwoordelijkheid van Versgalerij André inzake wettelijke bewaartemperatuur en bijgevolg ook de versheid van de goederen stopt op het moment van de eerste aanbieding.

6. Indien tevens de levering bij de buren niet lukt zal de transporteur de goederen terug meenemen en een dag later terug aanbieden. Zoals gezegd is Versgalerij André niet meer verantwoordelijk voor de bewaartemperatuur maar men mag er redelijkerwijs van uitgaan dat de goederen veilig consumeerbaar zijn, echter minder geschikt om langere tijd te bewaren.

7. De producten worden gekoeld getransporteerd. De koeling zorgt ervoor dat de producten in uitstekende conditie blijven tijdens transport.

§ 5 PRIJZEN ; GELDIGHEID; BETALING; AFREKENING; TERUGHOUDING, GEWICHTSGARANTIE

1. Prijzen zijn inclusief BTW.

2. De vorderingen van Versgalerij André zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.

3. Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.

4. U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft.

5. Alle meegedeelde gewichten op de website van Versgalerij André zijn circagewichten. Daarom kan de totale prijs van de bestelling licht afwijken. De producten worden gewogen om de juiste prijs te bekomen. De betaling gebeurt aan de chauffeur.

§ 6 PRIVACYBELEID

1. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

2. De persoonlijke gegevens en informatie worden behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

§ 7 TOEPASSELIJK RECHT, AANVULLENDE VOORWAARDEN, REGELGEVING VOOR ONDOELTREFFENDE RESP. ONUITVOERBARE REGELINGEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil is de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

2. Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

3. Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.